Dịch luận văn

Hướng dẫn chung về APA

APA là gì? Cách áp dụng APA trong luận văn như thế nào? Thế nào là một luận văn hoàn chỉnh APA? Đó là những câu hỏi mà nhiều anh chị khi bắt đầu viết luận văn thường nghĩ đến. www.dichluanvan.net xin lược dịch một số hướng dẫn chung về APA hòng giúp anh chị có thêm nguồn tài liệu để tham khảo.

APA là một trong những phong cách định dạng tham khảo hay trích dẫn tài liệu của nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội.
Hướng dẫn này giải thích và đưa ra những ví dụ phổ biến nhất mà hầu hết mọi sinh viên và học viên phải dung trong các nghiên cứu khoa học. Để nắm được thông tin chi tiết, vui lòng tìm hiểu thêm các ấn bản về APA.
Bất cứ khi nào sử dụng một câu nói, ý kiến hoặc lý thuyết của người khác, chúng ta cũng phải trích dẫn nguồn của tài liệu. Trong nghiên cứu phải trích dẫn lại tên tác giả và ngày xuất bản của các tác phẩm được sử dụng trong nghiên cứu.

1. Nếu tên của tác giả là một phần của nội dung trích dẫn thì ghi năm xuất bản trong dấu ngoặc đơn ở sau tên tác giả.
Mullane (2006) conducted research into the effect of……..

2. Nếu có tham khảo tác phẩm khác trong bài viết thì ghi họ của tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn nằm cuối câu.
The research proved conclusively a correlation between the two (Mullane,
2006).

3. Khi tóm tắt ý chính của một bài hoặc một quyển sách theo ngôn ngữ của mình, phải trích dẫn tên tác giả và năm xuất bản. Không yêu cầu thông tin số trang.
Nếu trích dẫn trực tiếp lời của tác giả dưới 40 từ, ghi trích dẫn trong dấu ngoặc kép vào trong bài viết. Họ của tác giả/năm xuất bản được ghi trong dấu ngoặc đơn cùng với số trang của nội dung trong tác phẩm đó.
Mullane (2006) referred to this correlation as “a statistical anomally” (p.66).

Nếu trích dẫn nhiều hơn 40 từ, phải ghi riêng vào một đoạn văn có giãn dòng double-space và indented mà không cần dấu trích dẫn.
Mullane (2006) suggests that:
If any similar qualitative research is to be undertaken in the future, then stringent
controls should be put in place to ensure such statistical anomalies do not occur
through lack of methodological rigor, particularly through corruption of data
inadequately stored and processed (p.66).
Cho dù là diễn đạt lại hay trích dẫn, tất cả mọi nguồn đều phải được lập danh mục chi tiết và tạo thành một trang riêng ở cuối phần nghiên cứu.

4. Danh mục thảm khảo gồm chi tiết về nguồn trích dần. Danh mục tham khảo phải là một trang riêng và nằm cuối bài nghiên cứu với tiêu đề là “Tài liệu tham khảo”. Những nội dung trong danh mục tham khảo phải xuất hiện trong bài nghiên cứu. Ngược lại, mục lục sách tham khảo (bibliography) là thông tin về nguồn không được trích dẫn trong nghiên cứu nhưng được sử dụng để hỗ trợ cho nghiên cứu và cũng được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái.
Tất cả mọi nguồn xuất hiện trong Danh mục tham khảo và mục lục sách tham khảo phải được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái bắt đầu bằng họ của tác giả đầu tiên.

5. Danh mục tham khảo nên để định dạng double spaced và hanging indents đối vời từng nội dung được trích dẫn. Hang indents là nơi bắt đầu của lề trái và các dòng tiếp theo thụt vào 4 dấu cách. Trong danh mục tham khảo giữa các dòng không áp dụng line space. Thông thường tên sách, báo hoặc video được viết in nghiêng. Tuy nhiên không in nghiêng hay dùng dấu trích dẫn đối với tên bài báo và tên chương. In nghiêng số quyển nhưng không in nghiêng số bản mục.

Nguyên tắc viết hoa được quy định rất cụ thể trong APA. Xem ví dụ dưới đây.
References
Davis, M., Holmes, M., Seng, D., Tang, A., Jones, M., Chan, T., et al. (2008). Challenging
spatial norms. In M. Chandra (Ed.), Living in modern society (2nd ed., pp. 22-86).
Melbourne: Pages Publishing.
Mission, I. (2003, 15 March 2007). Grey matter in society. Journal of the nature of things, 3,
Article 43b. Retrieved January 18, 2008, from https://www.jotnot.org.au
Morgan, J.P. (Ed.), (2006). Perspectives on the psychology of aggression. New York: Nova
Science Publishers.
Sanchez, D., & Dulce, M. (2007). Channelling disaster. Retrieved October 4, 2007, from
Netlibrary.
Sylwester, R. (2007). Adolescent brain: Reaching for autonomy.(11th ed.). Thousand Oaks,
Calif.:Corwin Press.
Zalis, E. (2003). At home in cyberspace. Biography, 26(1), 84-119.
Retrieved January, 26 2008, from Project Muse database

Bình luận

About the author

admin